top of page

Kristinebergs Båtklubb hyr ut till båtägaren hamn- och varvsplats enligt nedanstående villkor.
 

 1. Jag förbinder mig,
  att följa fastställda stadgar och hamnregler som gäller för medlem i Kristinebergs Båtklubb,
  att följa anvisningar och bestämmelser (till exempel KBK-häfte och miljöföreskrifter) som fastställts som komplement till klubbens stadgar,
  att lämna försäkran/förbindelse rörande min fritidsbåtförsäkring. Ändras något i den ska ny försäkran/förbindelse sändas in omgående.

 2. Om båten övergår i annans ägo under vintersäsongen är jag skyldig att ta bort bockar, stöttor och täckningsmaterial senast den 31 maj. Om båten övergår i annans ägo under sommarsäsongen måste båten tas bort från hamnområdet senast 14 dagar efter försäljning, om inte annan överenskommelse träffats med klubbens styrelse.

 3. Om ovanstående regler inte efterföljs kommer nyttjanderättsavtalet att sägas upp.

 4. Vid byte av båt ska jag omedelbart fylla i ett nytt nyttjanderättsavtal för den nya båten.

 5. Fastställda avgifter som inte, trots påminnelse betalats efter föreskriven tids utgång, eller vid utträde ur klubben

  innebär

  att, nyttjanderättsavtalet upphör att gälla.

 6. Båtägaren förbinder sig

  att, senast 14 dagar efter att avtalets upphörande, ta bort sin egendom från klubbens område. Om detta inte sker kommer klubben att tillgodoräkna sig det klubben kan ha nytta av och övrigt skrotas. Samma gäller för båt som överges och lämnas kvar inom klubbens hamn- eller uppläggningsområde och som inte hämtats efter tillsägelse.

 7. Om avtalet inte skriftligen sägs upp av någon av parterna före den 1 mars för hamnplats eller den 1 augusti för uppläggningsplats, anses det förlängt med ytterligare en säsong. Vid byte av båt, utträde ur klubb eller försäljning av båt så upphör nyttjanderättsavtalet att gälla. Det gäller också den som bryter mot detta avtal.

 8. Undertecknad accepterar datalagring av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

 9. Beträffande övriga villkor hänvisas i tillämpliga delar till Allmänna villkor, godkända av Svenska Varvsföreningen i

  samarbete med Konsumentverket, KO.
  Jag förbinder mig även att följa nedanstående miljökrav (som en precisering av vad som gäller enligt miljöbalken och tillhörande lagstiftning)

 10. Båtar målade med biocidfärg ska saneras enligt den utfasningsplan som båtklubben upprättat och som granskats av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 11. Vid sanering av båtskrov från biocidfärg och vid underhåll ska:

  1. marken under båten, sidorna runt båten och eventuellt tak (områden där det finns risk för spridning och

   läckage) täckas och täckningen ska vara tät.

  2. damm och sliprester samlas upp och hanteras som farligt avfall

  3. det farliga avfall som uppkommer vid sanering av båtar tas omhand av en godkänd transportör/mottagare för

   farligt avfall. (Det kan vara enklast att låta denna del ingå i det avtal om sanering som har ingåtts.)

  4. arbetet omedelbart avbrytas vid utsläpp, olycka eller om brister upptäckts i skyddsåtgärder samt

   säkerhetsrutiner.

  5. Miljöförvaltningen ska omgående kontaktas vid olyckor och utsläpp. Räddningstjänsten/kustbevakningen ska

   kontaktas vid större utsläpp.

 12. Slagvatten innehållande oljerester ska tas omhand som farligt avfall och får inte länspumpas.

 13. Övrigt farligt avfall som uppkommer i verksamheten, såsom spillolja, oljefilter, batterier, glykol, färgrester,

  lösningsmedel etc. ska tas omhand och transporteras till godkänd mottagningsstation för omhändertagande av

  farligt avfall.

 14. Toalettavfall får inte släppas ut i hamnen eller på marken.

 15. Båtar som är målade med biocidfärg får enbart tvättas om tvättvattnet samlas upp och renas genom avancerad

  rening. Skrovrena båtar och båtar som är målade med en hård biocidfri färg får tvättas på varvsområdet.

 16. Kemikalier ska förvaras och hanteras så att mark och vatten inte riskerar att förorenas.

 17. Vid utsläpp till mark eller vatten ska åtgärder för att förhindra vidare läckage och spridning omedelbart vidtas

  (utplacering av länsar och absorbenter).

 18. Vid större utsläpp ska räddningstjänsten, kontaktas tel. 112. En anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden ska

  också göras.

 19. Underhåll och tillsyn av båt ska ske kontinuerligt av ägaren så att mark och vatten inte förorenas

 20. Om båten lämnas utan tillsyn, överges, riskerar att sjunka eller på annat sätt medför en risk för olägenhet för

  människors hälsa eller miljön har båtklubben rätt att ingripa och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att detta.

bottom of page