Klubbholmen

Skansholmen, belägen i västra sidan av Hässelbyfjärden, är en ca. 200 m lång och 100 meter bred ö med en representativ och vacker natur av mälarskärgårdskaraktär. Vegetationen består i trädskiktet av ädellövträd, huvudsakligen lind och ek. Även alm, ask, björk, asp och gran förekommer.

I buskskiktet kan nämnas skogstry, hassel, skogsolvon och olika videarter. Floran är rik och varierad. I klippskrevorna kan man finna axveronika, kärleksört, blodnäva och styvmorsviol. Bland karaktärsarterna i skogspartierna bör nämnas liljekonvalj, gullviva, trolldruva och spenört.

 

Förekomsten av mer eller mindre murkna och ihåliga träd ger goda förutsättningar för hålbyggande fågelarter.

Markägare är Kristinebergs Båtklubb, som använder ön som klubbholme. Klubben har för sin verksamhet fått tillstånd att uppföra en dansbana, torrtoa, en redskapsbod, bastu, samt en hamn med bryggor på ön. Observera att dessa anläggningar numera endast är till för klubbens medlemmar, detta efter problem med stökiga gäster.